Nederlands

Callandstraat 41
3316 EA Dordrecht
Nederland

Privacyverklaring Sollicitanten

Als u solliciteert bij Selecta Netherlands ("Selecta"), verstrekt u ons bepaalde persoonlijke gegevens over uzelf. Selecta respecteert en waarborgt de privacy van alle sollicitanten. Deze privacyverklaring voor sollicitanten ("privacyverklaring") geeft de belangrijkste regels weer met betrekking tot hoe we de persoonlijke gegevens van onze sollicitanten zullen verwerken.

Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:

Als onderdeel van uw wervingsproces kunnen we de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken (ongeacht of dergelijke informatie door u of een derde partij wordt verstrekt)

uw contactgegevens, cv, gegevens van het aanvraagformulier, kwalificatiecertificaten, opleidingscertificaten, licenties, paspoort of werkvergunning, referenties van voormalige werkgever (s);

indien wettelijk toegestaan, gezondheidsgegevens (via u of onze arbeidsgezondheidsdeskundige beperkt tot een arbeidsgeschiktheidsverklaring);

informatie met betrekking tot Verklaring omtrent gedrag of betrouwbaarheidscontroles of andere onafhankelijke zoekopdrachten (en waar we dat doen, wordt u gevraagd toestemming te geven) om uw geschiktheid voor de functie waarnaar wordt gesolliciteerd te beoordelen;

materiaal dat is geproduceerd tijdens het werving- en selectieproces, inclusief video en presentaties die u ons verstrekt met als doel uw geschiktheid te beoordelen en eventuele notities voor gelijktijdige sollicitatiegesprekken (of deze nu door u of de interviewer zijn gemaakt, over u).

We kunnen uw persoonsgegevens van u of van derden verkrijgen, zoals onze zakenpartners, uitzendbureaus, vroegere werkgevers, onderwijsinstellingen, organisaties voor antecedentenonderzoek of openbare registers.

Als u een voormalige werknemer van Selecta bent, gaat u ermee akkoord dat wij alle beschikbare werk gerelateerde gegevens die door Selecta worden bewaard, gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie.

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze verwerken

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Beoordeling van uw geschiktheid voor de geadverteerde functie of andere potentiële vacatures bij Selecta;

Voorbereiding op werk, b.v. referentiecheck en voorbereiding arbeidsovereenkomst;

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, bijv. ondersteuning bij procedures of onderzoeken wereldwijd, zoals vereist door autoriteiten, wetshandhavingsautoriteiten en toezichthoudende autoriteiten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te beoordelen in overeenstemming met de wetten waaraan wij onderworpen zijn. Deze verwerking is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een toekomstig contract met u, mocht uw aanvraag succesvol zijn. Als u ons de gevraagde informatie niet kunt verstrekken, kunnen we uw geschiktheid voor de vacature mogelijk niet beoordelen, niet met u communiceren of u een functie aanbieden.

 

Als uw sollicitatie bij Selecta succesvol is en er een arbeidsovereenkomst is gesloten, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen van de arbeidsovereenkomst.

Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden

We dragen uw persoonsgegevens alleen over binnen de Selecta Group. Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") en Zwitserland. We kunnen ook derden opdracht geven om uw gegevens namens ons te verwerken. Als we dat doen, zullen we de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen, waaronder het sluiten van verwerkersovereenkomsten, om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld en voor andere toegestane bijbehorende doeleinden. Als uw sollicitatie niet slaagt, bewaren we uw gegevens na uw toestemming voor verdere vacatures tot 6 maanden of langer als u akkoord gaat met een langere periode. Het verwijderen van bestanden kan worden opgeschort indien dit wettelijk verplicht is of om onszelf te verdedigen als we denken dat een klacht of gerechtelijke actie waarschijnlijk is.

Uw rechten

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn op de uitoefening van deze rechten, zodat u deze niet in alle situaties kunt uitoefenen.

  1. Toegang: U hebt het recht om toegang te krijgen tot alle gegevens die Selecta over u heeft, doorgaans binnen 1 maand na uw verzoek.
  2. Correctie: u kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen.
  3. Wissen: u kunt ons vragen om persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen (bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken) en we zullen redelijke stappen ondernemen om andere verwerkingsverantwoordelijken te informeren die de door u gevraagde gegevens verwerken, het wissen van links naar, kopieën of replica’s ervan.
  4. Intrekking van toestemming: u kunt uw toestemming voor verwerking die u ons heeft gegeven, intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen andere grond is waarop Selecta de verwerking van uw persoonsgegevens kan (en zal) rechtvaardigen.
  5. Beperking: u kunt eisen dat bepaalde persoonlijke gegevens worden gemarkeerd als beperkt terwijl klachten worden opgelost en ook de verwerking in bepaalde andere omstandigheden beperken.
  6. Overdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt en die we nog over u hebben, elektronisch door te geven aan een derde partij.
  7. Een klacht indienen: u kunt een klacht indienen over onze verwerking bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Vertrouwelijkheid

Tijdens (en na, voor het geval uw sollicitatie niet succesvol is) uw selectie bij Selecta, zult u geen vertrouwelijke of eigendomskennis of informatie die u tijdens het rekruteringsproces verkrijgt, openbaar maken of gebruiken of ervoor zorgen dat anderen deze openbaar maken of gebruiken.

Contact

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, neem dan contact op met de HR afdeling per e-mail aanHRNL@selecta.com